>> آئين نامه داخلي شوراي اسلامي بخش

بسمه تعالي

(هيئت وزيران در جلسه مورخ 5/5/84 بنا به پيشنهاد شماره 911/ش/ع/الف مورخ 13/3/1383 شوراي عالي استانها و به استناد ماده (75) اصلاحي قانون تشكيلات ، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران ـ مصوب ـ 1382 ـ آيين نامه داخلي شوراي اسلامي بخش را به شرح زير تصويب نمود)

ماده 1- نخستين جلسه شوراي اسلامي بخش ، كه در اين آيين نامه شورا ناميده مي شود ، پانزده روز پس از تشكيل سه چهارم شوراهاي اسلامي روستاهاي واقع در محدوده بخش به دعوت بخشدار تشكيل مي شود و با حضور حداقل دوسوم مجموع اعضا رسميت مي يابد و فعاليت آن تا پايان دوره فعاليت چهار ساله شوراي اسلامي روستا ادامه دارد.

ماده 2- در اولين جلسه شورا هيئت رئيسه سني شامل مسن ترين فرد از اعضاي حاضر به عنوان رئيس و جوان ترين اعضاي حاضر به سمت منشي تعيين مي شوند.

ماده 3وظايف هيئت رئيسه سني ، اداره اولين جلسه اعم از انجام مراسم تحليف و اجراي انتخابات هيئت رئيسه دايم شورا است.

ماده 4- اعضاي شورا در اولين جلسه خود از بين اعضاي شورا ، هيئت رئيسه شورا شامل رئيس ، نائب رئيس و حداقل يك منشي را براي مدت دو سال و نماينده شورا در شوراي اسلامي شهرستان را تا پايان همان دوره انتخاب مي نمايند.

ماده 5در غياب رئيس شورا نايب رئيس وظايف و اختيارات او را بر عهده خواهد داشت و در مقابل شورا مسئول است.

ماده 6 سلب عضويت هر عضو شورا از شوراي اسلامي روستاي ذيربط ، باعث سلب عضويت او از شورا نيز خواهد شد.

ماده 7 عضويت در شورا قائم به شخص است و هيچ يك از اعضاي شورا ، حق تفويض اختيارات خود به سايرين اعم از عضو و غير عضو را ندارند.

ماده 8- در صورتي كه هر يك از اعضاي هيئت رئيسه استعفا دهد ، موضوع استعفا در جلسه بعدي شورا مطرح و در مورد آن تصميم گيري خواهد شد. در اين فاصله عضو متقاضي استعفا مي تواند انصراف خود را اعلام نمايد.

ماده 9 وظايف و اختيارات رئيس شورا به شرح زير است:

مسئوليت امور اداري و مالي شورا كليه حقوق اين سايت متعلق به سايت شوراي اسلامي استان آذربايجان غربي مي باشد و استفاده از مطالب با ذكر منبع بلامانع است.
Powered by UWC