>> آئين نامه داخلي شوراي اسلامي شهرستان

بسمه تعالي

هئيت وزيران در جلسه مورخ 24/1/1384 بنا به پيشنهاد شماره 909 /ش/4/الف مورخ 13/3/1383 شوراي عالي استانها و به استناد ماده(75) اصلاحي قانون تشكيلات ،وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران – مصوب 1382- آيين نامه داخلي شوراي اسلامي شهرستان را به شرح زير تصويب نمود

ماده 1- جلسات شوراي اسلامي شهرستان كه در اين آيين نامه شورا ناميده مي‌شود ، در محل شورا واقع در مركز شهرستان تشكيل مي‌شود و محل ديگري براي تشكيل جلسات رسميت ندارد .

تبصره - در صورت بروز حوادث غير مترقبه كه امكان برگزاري جلسه در مركز شهرستان وجودندارد, جلسات شورا با نظر هيات رييسه براي مدتي محدود تا رفع موانع در يكي از شهرهاي هم جوار يا مركز استان تشكيل مي‌گردد .

ماده 2- نخستين جلسه شورا پانزده روز پس از تشكيل دوسوم شوراهاي اسلامي شهرها و بخشهاي واقع در محدوده آن شهرستان به دعوت فرماندار تشكيل مي‌شودو با حضور حداقل دوسوم مجموع اعضا رسميت مي يابد و فعاليت آن تا پايان دوره فعاليت چهارساله شوراي اسلامي شهروروستا ادامه دارد .

ماده 3 - در اولين جلسه شورا مسن ترين فرد از اعضاي حاضر به عنوان رييس سني و جوان ترين اعضاي حاضر به سمت منشي تعيين مي‌شوند و در جايگاه هيات رييسه قرار مي‌گيرند .

ماده 4- وظايف هيات رييسه سني, اداره اولين جلسه اعم از انجام مراسم تحليف و اجراي انتخابات هيات رييسه دايم شوراست .

تبصره : مراسم تحليف براساس دستورالعملي كه به تصويب شوراي عالي استانهامي‌رسد, انجام مي‌گيرد .

ماده 5- مصوبات شورا كه عمومي بودن آن به تصويب شورا رسيده باشد, بايد به نحو مقتضي به اطلاع عموم برسد

تبصره- شورا موظف است هرسال بودجه پيشنهادي خودرا طبق مقررات مصوب شوراي عالي استانها در مهلت قانوني تهيه و تصويب و براي انجام مراحل قانوني به شوراي اسلامي استان ارسال نمايد .

ماده 6- هيات رييسه شورا عبارتنداز يك رييس ،يك نايب رييس و حداقل يك منشي كه به همراه سخنگوي شورا در اولين جلسه با اكثريت مطلق آراي حاضران براي مدت دوسال انتخاب مي‌شوند .

ماده 7- در غياب رييس شورا نايب رييس وظايف و اختيارات او را برعهده خواهدداشت و در مقابل شورا مسئوول است .

ماده 8- چنانچه هريك از اعضاي هيات رييسه از سمت خود استعفا دهد يا فوت يا سلب عضويت شود, بلافاصله در اولين جلسه شورا كه حداكثر يك ماه بعد تشكيل مي‌شود, عضو جديد براي همان سمت و براي مدت باقي مانده از دوسال انتخاب خواهد شد .

تبصره - درصورتي كه هريك از اعضاي هيات رييسه يا سخنگوي شورا استعفا دهد موضوع استعفا در جلسه بعدي شورا طرح و درمورد آن تصميم گيري خواهد شد در اين فاصله عضو متقاضي استعفا مي‌تواند انصراف خود را اعلام نمايد .

 

ماده9 كليه حقوق اين سايت متعلق به سايت شوراي اسلامي استان آذربايجان غربي مي باشد و استفاده از مطالب با ذكر منبع بلامانع است.
Powered by UWC