>> آئين نامه داخلي شوراي اسلامي شهر

هئيت وزيران در جلسه مورخ 24/1/1384 بنا به پيشنهاد شماره 910 /ش/4/الف مورخ 13/3/1383شوراي عالي استانها و به استناد ماده(75) اصلاحي قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران – مصوب 1382- آيين نامه داخلي شوراي اسلامي شهر را به شرح زير تصويب نمود:

 

 

 

ماده 1- اولين جلسه هردوره شوراي اسلامي شهر ،كه در اين آيين نامه شورا ناميده مي‌شود ، بعد از قطعي شدن نتايج انتخابات، در تاريخ نهم ارديبهشت ماه به دعوت فرماندار يا سرپرست فرمانداري و با حضور دعوت کننده يا نماينده وي تشکيل و با حضور دو سوم اعضا رسميت ميابد.

 

 

ماده 2- در اولين جلسه شورا مسن ترين فرد از اعضاي حاضر به عنوان رييس سني و دونفر از جوان ترين اعضاي حاضر به سمت منشي تعين مي‌شوند و در جايگاه هيات رييسه قرار مي‌گيرند .

 

 

ماده3- وظايف هيات رييسه سني اداره اولين جلسه اعم از انجام مراسم تحليف و اجراي انتخابات هيات رييسه دائم شورا مي باشد.

 

تبصره – مراسم تحليف براساس دستورالعملي که به تصويب شوراي عالي استانها مي رسد, انجام مي شود .

 

 

ماده 4- اعضاي شورا در اولين جلسه خود از بين اعضاي شورا، هيات رييسه شورا شامل رييس, نايب رييس و حداقل يک منشي و همچنين يک نفر را به عنوان سخنگو براي مدت دوسال ونماينده يا نمايندگان شورا در شوراي اسلامي شهرستان را تا پايان همان دوره انتخاب مي نمايند .

 

تبصره- رييس شورا موظف است در صورت قطعيت يافتن خروج از شورا، مراتب را به فرمانداري ذيربط به طورکتبي گزارش دهد تا فرماندار از عضو علي البدل شورا با احتساب رأي وي براي شرکت در جلسات دعوت نمايد.

 

 

ماده 5 - عضويت در شورا قايم به شخص است و قابل واگذاري به ديگري نيست .هيچيك از اعضاي شورا حق تفويض اختيارات خود را به غير اعم از عضو يا غير عضو ندارد.

 

 

ماده 6- وظايف رييس شورا به شرح زير است :

 

1- مسئووليت امور اداري و مالي شورا.

 

2- اداره جلسات شورا و برقراري نظم در جلسات.

 

3- دعوت از اشخاصي که حضور آنها در جلسات شورا ضرورت داشته باشد .

 

4- دعوت ازاعضا و تقسيم كار بين اعضا و کميسيونهاي شورا

 

5 - ابلاغ و نظارت بر پيگيري مصوبات شورا.

 

 

1- معرفي نماينده و يا نمايندگان شورا كه از بين اعضاي شورا انتخاب مي‌شوند به مسؤولان اجرايي، نهادها و سازمانهاي دولتي در صورت درخواست آنها.

 

 

 

2- امضاي احكام مسؤول واعضاي دبيرخانه و ساير كاركنان شورا براساس تشكيلات تفصيلي شورا.

 

كليه حقوق اين سايت متعلق به سايت شوراي اسلامي استان آذربايجان غربي مي باشد و استفاده از مطالب با ذكر منبع بلامانع است.
Powered by UWC