>> آئين نامه داخلي شوراي اسلامي استان

هيأت‌وزيران در جلسه مورخ 1384.1.24 بنا به پيشنهاد شماره .908ش‌.4.الف مورخ 1383.3.13شوراي عالي استانها و به استناد ماده (75) اصلاحي قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌كشور و انتخاب شهرداران ـ مصوب 1382ـ آيين‌نامه داخلي شوراي اسلامي استان را به شرح زير تصويب‌نمود:
آيين‌نامه داخلي شوراي اسلامي استان

ماده 1
ـ جلسات شوراي اسلامي استان كه در اين آيين‌نامه شورا ناميده مي‌شود، در محل شورا واقع درمركز استان تشكيل مي‌گردد و محل ديگري براي تشكيل جلسات رسميت ندارد.


تبصره ـ تا زمان اختصاص بودجه كافي و تهيه محل مستقل‌، استانداري موظف است محل مناسب وامكانات لازم را جهت تشكيل جلسات شورا و استقرار دبيرخانه در اختيار شورا قرار دهد.

 


ماده 2 ـ نخستين جلسه هر دوره شورا حداكثر پانزده روز پس از تشكيل دو سوم شوراهاي شهرستانهاي‌حوزه استان به دعوت استاندار تشكيل مي‌شود و با حضور حداقل دو سوم اعضا رسميت مي‌يابد و فعاليت آن‌تا پايان مدت چهارساله فعاليت شوراي شهر و روستا ادامه مي‌يابد.


ماده 3 ـ در نخستين جلسه شورا مسن ترين فرد از اعضاي حاضر به عنوان رئيس سني و جوان ترين فرداز اعضاي حاضر به سمت منشي معين مي شوند و در جايگاه هيأت رئيسه قرار مي گيرند.


ماده 4 ـ وظايف هيأت رئيسه سني‌، اداره اولين جلسه اعم از انجام مراسم تحليف و اجراي انتخابات‌هيأت رئيسه دائم است‌.


تبصره ـ مراسم تحليف بر اساس دستورالعمل مصوب شوراي عالي استانها انجام خواهد شد.

 


ماده 5 ـ مصوبات شوراكه جنبه عمومي دارد و نيز عملكرد سالانه پس از تصويب ، بايد به نحو مقتضي به اطلاع‌ساكنان استان برسد.


ماده 6- عضويت در شورا قائم به شخص است و قابل واگذاري به ديگري نيست‌. هيچيك از اعضا حق‌تفويض اختيارات خود را به غير، اعم از عضو يا غير عضو ندارد.


ماده 7 ـ مدت عضويت فرد در شورا تا پايان مدت عضويت چهارساله او در شوراي شهر و روستاي‌مربوط است‌.


ماده 8 - اعضاي شوراي استان در نخستين جلسه خود هيأت رئيسه شامل رئيس‌، نايب رئيس و حداقل‌يك منشي و همچنين يك نفر را به عنوان سخنگو از بين اعضاي شورا براي مدت دو سال و نماينده يانمايندگان شورا در شوراي عالي استانها را براي دوره چهارساله انتخاب مي‌نمايند.


ماده 9 - در غياب رئيس شورا، نايب رئيس وظايف و اختيارات او را بر عهده خواهد داشت و در مقابل‌شورا مسؤول است‌.


تبصره ـ رييس شورا مي‌تواند حتي هنگام حضور خود، اداره جلسه رسمي را بر عهده نايب رييس‌بگذارد.

 


ماده 10 ـ چنانچه هر يك از اعضاي هيأت رئيسه فوت نمايد ، سلب عضويت يا از سمت خود بركنارشود يا استعفا دهد، بلافاصله در اولين جلسه‌، عضو جديد هيأت رييسه براي همان سمت و مدت باقي مانده ازدو سال انتخاب مي‌شود.


ماده 11ـ درصورتي كه هر يك از اعضاي هيأت رئيسه يا سخنگوي شورا از سمت خود استعفا دهد، متن‌استعفا نامه در جلسه شورا قرائت مي‌شود و درصورت لزوم پس از توضيحات فرد
مستعفي و مذاكرات اعضا،چنانچه استعفا پس گرفته نشود، عضو جديد انتخاب مي‌گردد.ماده 12 ـ وظايف و اختيارات رئيس شورا به شرح زير است‌:
 

1 - مسووليت امور اداري و مالي شورا.
2 ـ اداره جلسات شورا و برقراري نظم در جلسات‌.
3 ـ دعوت از استاندار، فرمانداران‌، روساي ادارات كل و سازمانها، نهادها و تشكلها اعم از دولتي و غيردولتي و ساير اشخاص كه حضور آنها در جلسات شورا يا كميسيونهاي آن ضروري باشد.
4 - دعوت از اعضا و تقسيم كار بين اعضا و كميسيونها در شورا.
5 ـ ابلاغ و نظارت بر پيگيري مصوبات شورا.
6 ـ معرفي نماينده يا نمايندگان شورا كه از بين اعضاي شورا انتخاب مي‌شوند به مسوولان اجرايي نهادها وسازمانهاي مملكتي‌.
7 ـ امضاي احكام مسؤول دبيرخانه و ساير كاركنان شورا بر اساس تشكيلات تفصيلي شورا.
8 - امضاي كليه مكاتبات رسمي شورا.
9 - ارسال يك نسخه از مصوبات شورا ظرف ده روز پس از تصويب به شوراي عالي استانها، استاندار وساير مسوولان اجرايي ذي‌ربط‌.
10- ابلاغ كتبي موارد اعتراض و ايراد اعضا كه به صورت روشن به رئيس شورا تقديم شده است به‌مقامات ذي‌ربط‌.
11 ـ شركت در جلسات رسمي دستگاههاي كشور اعم از دولتي و غيردولتي‌.
12 ـ امضاي احكام روساي كميسيونها.
13 ـ اعلام روز و ساعت تشكيل جلسه بعد، قبل از ختم هر جلسه‌.

 ماده 13ـ وظايف هيأت رئيسه