>> آئين نامه داخلي شوراي عالي استانها

تصويب نامه هيئت وزيران

 

بسمه تعالي

آيين نامه داخلي شوراي عالي استانها

هئيت وزيران در جلسه مورخ 24/1/1384 بنا به پيشنهاد شماره 907 /ش/ع/الف مورخ 13/3/1383شوراي عالي استانها و به استناد ماده (75) اصلاحي قانون تشكيلات وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1382 -آيين نامه داخلي شوراي عالي استانها را به شرح زير تصويب نمود:

ماده 1
جلسات شوراي عالي استانها كه در اين آيين نامه شوراي عالي ناميده مي‌شود ، در تهران تشكيل مي‌گردد و محل ديگري براي تشكيل جلسات رسميت ندارد .

تبصره - در صورت بروز حوادث غير مترقبه يا عواملي كه مانع تشكيل شوراي عالي در تهران باشد جلسات تا رفع مانع در محل ديگري كه به تأييد هيات رييسه مي‌رسد, تشكيل مي‌شود.

ماده 2
اولين جلسه هر دوره شوراي عالي حداكثر يك ماه پس از تشكيل دو سوم شوراهاي اسلامي استانها به دعوت وزير كشور تشكيل مي‌شود و با حضور دو سوم اعضا رسميت مي‌يابد و مصوبات آن با رأي موافق اكثريت مطلق حاضران معتبر است .

ماده 3
در اولين جلسه شوراعالي مسن ترين فرد از اعضاي حاضر به عنوان رييس سني و دونفر از جوان ترين اعضاي حاضر به سمت منشي تعيين مي‌شوند و در جايگاه هيات رييسه قرار مي‌گيرند .

 

ماده 4
وظايف هيات رييسه سني ، اداره اولين جلسه اعم از انجام مراسم تحليف و اجراي انتخابات هيات رييسه دايم مي باشد .

تبصره مراسم تحليف براساس دستورالعملي که به تصويب شوراي عالي مي رسد انجام خواهد شد.

ماده 5
مدت عضويت فرد در شوراي عالي تا پايان مدت عضويت چهارساله فرد در شوراي شهرو روستاي مربوط است .

ماده 6
عضويت در شوراي عالي قايم به شخص است و قابل واگذاري به ديگري نيست. هيچيك از اعضا حق تفويض اختيارات خود را به غير, اعم از عضو يا غير عضو ندارد.

ماده 7
اعضاي شوراي عالي دراولين جلسه خودهيات رييسه شامل رييس ،يک نايب رييس و حداقل يك منشي و همچنين يك نفر را به عنوان سخنگو از بين اعضا براي مدت دوسال انتخاب مي‌نمايند .

ماده 8
در غياب رييس شوراي عالي نايب رئيس وظايف و اختيارات او را برعهده خواهد داشت و درمقابل شوراي عالي مسؤول است .

تبصره رييس شورا عالي مي‌تواند اداره جلسات رسمي راحتي هنگام حضور خود برعهده نايب رييس قرار دهد.

ماده 9
چنانچه هريك از اعضاي هيات رييسه فوت نمايد يا برکنار ياسلب عضويت شوديا از سمت خود استعفا دهد, بلافاصله در اولين جلسه, عضو جديد هيات رييسه براي همان سمت و براي مدت باقيمانده از دوسال انتخاب مي‌شود.

ماده 10
درصورتي كه هر يك از اعضاي هيات رييسه يا سخنگوي شوراي عالي استعفا دهد, متن استعفا نامه در جلسه شوراي عالي قرايت مي‌شود و در صورت لزوم پس از توضيحات فرد مستعفي و مذاكرات اعضا، چنانچه استعفا پس گرفته نشود, عضو جديد هيات رييسه انتخاب مي‌گردد.

ماده 11
وظايف رييس شوراي عالي به شرح زير است :

1- مسئووليت امور اداري و مالي شوراي عالي

2- اداره جلسات شوراي عالي و برقراري نظم در جلسات.

كليه حقوق اين سايت متعلق به سايت شوراي اسلامي استان آذربايجان غربي مي باشد و استفاده از مطالب با ذكر منبع بلامانع است.
Powered by UWC