>> آئين نامه نحوه پرداخت حق جلسه و مزايا

شماره : 59868/ت 33903هـ

تاريخ : 28/9/1384

تصويب نامه هيأت وزيران

بسمه تعالي

وزارت كشور- سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور

 

هيئت وزيران در جلسه مورخ 2/9/1384 بنا به پيشنهاد شماره 3619/160 مورخ 1/3/1384 شوراي عالي استانها و به استناد ماده (75) اصلاحي قانون تشكيلات ، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران – مصوب 1382- آيين نامه نحوه پرداخت حق الجلسه و پرداخت مزايا به اعضاي شوراهاي اسلامي را به شرح زير تصويب نمود:

 

آيين نامه نحوه پرداخت حق جلسه و مزايا به اعضاي شوراهاي اسلامي

 

ماده1
در اين آيين نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند:

الف- قانون: قانون اصلاح تشكيلات ،وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران و اصلاحات بعدي آن.

ب- شورا: شوراهاي اسلامي موضوع قانون


ماده2
پرداخت هرگونه وجه تحت عنوان حق حضور در جلسه به كاركنان دولت يا كاركنان مؤسسات عمومي كه با رعايت مقررات مربوط به شورا مأمور مي شوند ممنوع است. اين قبيل افراد در صورت انجام كار بعد از ساعت اداري ، صرفاً مشمول دريافت اضافه كار با رعايت قوانين و مقررات مربوط خواهند بود.


ماده3
شوراي عالي استانها موظف است ظرف شش ماه آيين نامه نحوه استفاده از خدمات تمام وقت يا پاره وقت آن دسته از اعضاي شورا را كه جزء كاركنان دولت يا مؤسسات عمومي نيستند ، تهيه و جهت تصويب به هيئت وزيران ارايه نمايد و تا زمان تصويب آيين نامه ياد شده مطابق دستور العمل ابلاغي وزارت كشور اقدام خواهد شد.


ماده4
به آن دسته از اعضاي شورا كه فقط در جلسات رسمي شورا ، كميسيونها يا ساير جلسات فرعي شركت مي نمايند صرفاً حق حضور در جلسه پرداخت خواهد شد.


ماده5
پرداخت حق حضور در جلسات رسمي شورا با تأييد رييس شورا و حق حضور در جلسات كميسيونها و جلسات فرعي بنا به پيشنهاد رييس كميسيون و تأييد رييس شورا مجاز است.


ماده6
پرداخت حق جلسه به اعضاي شورا بر اساس جدول زير انجام مي شود:

 


تبصره1- تعديل ارقام مندرج در جدول اين ماده به استثناي رديفهاي (3و4) مطابق افزايش ضريب حقوق كاركنان مشمول قانون نظام هماهنگ كاركنان دولت خواهد بود

.


تبصره2- پرداخت حق جلسه با توجه به ميزان حضور، بيشتر از سقفهاي تعيين شده در جدول اين ماده ممنوع است.

<