>> قانون شوراها

قانون شوراها با آخرين اصلاحات

 

فصل اول – تشكيلات

ماده 1 - (اصلاحي 5/5/1382و27/8/1386) براي پيشبرد سريع برنامه هاي اجتماعي ، اقتصادي ، عمراني ، بهداشتي ، فرهنگي ، آموزشي وساير امور رفاهي از طريق همكاري مردم با توجه به مقتضيات محلي اداره امور هر روستا ، بخش ، شهر وشهرستان يا استان با نظارت شورايي به نام شوراي (روستا) ، بخش ، شهر و شهرستان يا استان صورت مي گيرد و به منظور جلوگيري از تبعيض و جلب همکاري در تهيه برنامه هاي عمراني و رفاهي استانها و نظارت بر اجراي هماهنگ آن , شوراي عالي استانها مرکب از نمايندگان شوراهاي استانها تشکيل مي شود.

ماده 1 مكرر

 

- (الحاقي 6/7/1382) در كليه مواد و تبصره ها و بندهاي قانون تشكيلات ، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375 ، كلمه « شهرك » و موضوعات مربوط به آن حذف مي گردد.

ماده 2 - (اصلاحي 5/5/1382) مقصود از شورا در اين قانون و ساير قوانين معتبر در خصوص شوراهاي اسلامي كشوري شوراهاي روستا ، بخش ، شهر ، شهرستان , استان و عالي استانها مي باشد.

ماده 3

 

- (اصلاحي 6/7/1382) دوره فعاليت شوراهاي روستا و شهر از تاريخ تشكيل چهار سال مي باشد كه از نهم ارديبهشت ماه ، سالروز فرمان تاريخي حضرت امام خميني ( ره ) مبني بر تشكيل شوراها شروع و در هشتم ارديبهشت ماه چهار سال بعد خاتمه مي يابد.

تبصره - (الحاقي 6/7/1382) انتخابات شوراهاي روستا و شهر بايد به صورتي برگزار شود كه حداقل پانزده روز قبل از نهم ارديبهشت ماه اعضاي شوراها مشخص شده باشند.

 

 

ماده 4 – تعداد اعضاي شوراي اسلامي روستاهاي تا 1500 نفر جمعيت سه نفر و روستاهاي بيش از 1500 نفر جمعيت و بخش پنج نفر خواهد بود.

ماده 5 - (اصلاحي 27/8/1386) در هر بخش شوراي بخش که اعضاي آن 5 نفر مي باشد با اكثريت نسبي از بين نمايندگان منتخب شوراهاي روستاهاي واقع در محدوده بخش تشكيل مي شود و در صورتي كه عضو معرفي شده از شوراي روستا به عضويت اصلي و علي البدل شوراي بخش انتخاب شود از عضويت شوراي روستا خارج نخواهد شد.

تبصره - (الحاقي 27/8/1386) از يك روستا بيش از يك نفر نبايد در شوراي بخش حضور داشته باشد ودر صورتي كه تعداد روستاهاي بخش كمتر از پنج روستا باشد اعضاء شوراي بخش از ميان مجموع اعضاي شوراهاي روستاها انتخاب خواهند شد و درنهايت حداقل بايد از هر روستا يك نفر انتخاب گردد.

ماده 6-

 

بموجب قانون اصلاحي 27/8/86 حذف مي گردد.

تبصره: به موجب قانون اصلاحي 27/8/86 اين تبصره بعنوان تبصره ذيل ماده 5 منتقل گرديد.

ماده 7

 

- (اصلاحي 5/5/1382) تعداد اعضاي اصلي و علي البدل شوراي اسلامي شهر به شرح زير مي باشد:

الف- شهرهاي تا بيست هزار نفر جمعيت ، پنج نفر عضو اصلي و دونفر عضو علي البدل.
ب- شهرهاي از بيست هزار نفر تا پنجاه هزار نفر جمعيت ، هفت نفر عضو اصلي و سه نفر عضو علي البدل.
ج- شهرهاي از پنجاه هزار نفر تا يكصد هزارنفر جمعيت ، نه نفر عضو اصلي و چهار نفر عضو علي البدل.
د- شهرهاي از يكصدهزار نفر تا دويست هزارنفر جمعيت ، يازده نفر عضو اصلي و پنج نفر عضو علي البدل.
هـ- شهرهاي ازدويست هزارنفرتا پانصدهزارنفرجمعيت ، سيزده نفرعضو اصلي و شش نفرعضو علي البدل.
و- شهرهاي از پانصدهزار نفر تا يك ميليون نفر جمعيت ، پانزده نفر عضو اصلي و هفت نفرعضو علي البدل.
ز- شهرهاي بيشتر از يك ميليون نفر تا دو ميليون نفر جمعيت ، بيست و يك نفر عضو اصلي و هشت نفر عضو علي البدل.
ح- شهرهاي بيش از دوميليون نفر جمعيت ، بيست و پنج نفر عضو اصلي و ده نفر عضو علي البدل.
ط- شهرتهران سي و يك نفر عضو اصلي و دوازده نفر عضو علي البدل.

تبصره - (اصلاحي 5/5/1382) ملاك تشخيص جمعيت هر شهر و روستا ، آخرين سر شماري عمومي نفوس و مسكن با اعلام رسمي مركز آمار اير