>> دستورالعمل شرح وظايف، تركيب، تعداد و چگونگي اداره كميسيون‌هاي شوراهاي اسلامي

دستورالعمل شرح وظايف، تركيب، تعداد و چگونگي اداره كميسيون‌هاي شوراهاي اسلامي شهر، شهرستان، استان و عالي استان‌ها مصوب سي و نهمين اجلاس عمومي شوراي عالي استانها مورخ 10/12/85

 

مستندات قانوني:

 

به استناد تبصره ماده 9 آيين‌نامه داخلي شوراي اسلامي شهر، ماده 11 آيين‌نامه داخلي شوراهاي اسلامي شهرستان، ماده 14 آيين‌نامه داخلي شوراي اسلامي استان و ماده 13 آيين‌نامه داخلي شوراي عالي استان‌ها، دستورالعمل شرح وظايف، تركيب، تعداد و چگونگي اداره كميسيون‌هاي شوراهاي اسلامي شهر، شهرستان، استان و عالي استان‌ها به شرح زير در جلسه مورخ 10/12/85 شوراي عالي استانها به تصويب رسيد.

 

ماده 1- به منظور بررسي دقيق و كارشناسي مسائل، پيشنهادات، طرح‌ها و برنامه‌هاي ارجاعي به شوراهاي موضوع اين آيين‌نامه و در راستاي كارآمدي و انجام صحيح‌تر وظايف قانون شوراها، شوراهاي اسلامي شهر، شهرستان، استان و عالي استان‌ها كميسيون‌هاي تخصصي را متشكل از اعضاي شوراهاي فوق‌الذكر تشكيل مي‌دهند.

 

ماده 2- عضويت هركدام از اعضاي شوراهاي مشمول اين دستورالعمل با درنظرگرفتن شاخص‌ها و معيارهاي زير خواهد بود:

الف: داشتن تخصص، دانش و اطلاعات مرتبط

ب: داشتن تجربه و مهارت‌هاي مرتبط

ج: علاقمندي و تمايل اعضاء

     تبصره1- تعداد اعضاي هر كميسيون حداقل سه نفر بوده و هريك از اعضاي شورا موظف است حداقل عضو يك كميسيون اصلي باشد.

     تبصره2- اعضاي كميسيون به پيشنهاد رئيس شورا، تصويب شورا و حكم رييس شورا به مدت يكسال منصوب مي‌شوند.

 

ماده 3- تعداد كميسيون‌هاي تخصصي شوراها بدين شرح است:

 

الف- شوراي عالي استان‌ها 4 كميسيون به شرح زير:

كميسيون عمران             

كميسيون برنامه و بودجه

كميسيون حقوقي                       

كميسيون فرهنگي          

ب- شوراي اسلامي استان داراي ده عضو به بالا 3 كميسيون به شرح زير:

1- كميسيون توسعه ، عمران و خدمات شهري و روستايي

2- كميسيون برنامه و بودجه و حقوقي

3- كميسيون فرهنگي و اجتماعي

ج- شوراي استان زير 10 نفر عضو، 2 كميسيون به شرح زير:

1- برنامه ، بودجه و عمران شهري و روستايي

2- كميسيون فرهنگي ، اجتماعي و حقوقي

هـ- شوراهاي شهرستان ، 2 كميسيون به شرح زير:

1- كميسيون برنامه، بودجه و عمران شهري و روستايي

2- كميسيون حقوقي، فرهنگي و اجتماعي 

و- شوراهاي كلان‌شهرها و مراكز استان‌ها داراي 3 كميسيون به شرح زير:

1- كميسيون توسعه و عمران و خدمات شهري

2- كميسيون برنامه ، بودجه و حقوقي

3- كميسيون فرهنگي و اجتماعي

ز- ساير شهرها داراي دو كميسيون به شرح زير:

1- كميسيون برنامه و بودجه و عمران شهري

2- كميسيون حقوقي، فرهنگي و اجتماعي

     تبصره- شوراها مي‌توانند بنا به ضرورت و متناسب با حجم برنامه‌ها و فعاليت‌هاي خود کميسيون هاي مورد نياز و نيز کميته هاي تخصصي را به عنوان زيرمجموعه كميسيون‌ها تشكيل و فعال نمايند. ايجاد کميسيون هاي جديد مي بايست به اطلاع شوراي فرادست برسد.

 

ماده 4- جلسات كميسيون‌ها با حضور حداقل  اعضاء اصلي رسميت يافته و تصميمات با رأي اكثريت مطلق اعضاي حاضر به تصويب مي‌رسد.

 

ماده 5- هريك از كميسيون‌ها در اولين جلسه خود با ورقه و رأي مخفي از بين اعضاء يك نفر را به عنوان رئيس، يك نفر را به عنوان نائب رئيس و يك نفر را به عنوان منشي و مخبر كميسيون به مدت يكسال انتخاب مي‌نمايند.

     تبصره - يك هفته قبل از اتمام مهلت يكساله افراد مذكور مجدداً انتخابات انجام مي شود، انتخاب مجدد افراد بلامانع مي باشد..

 

ماده6- رئيس كميسيون موظف است هر ماه يكبار گزارشي از نحوه تشكيل جلسات، تعداد جلسات و چگونگي حضور و غياب اعضاء را به رئيس شورا ارائه نمايد.

 

ماده 7- كميسيون‌هاي شورا موظفند با توجه به ماهيت و نوع طرح‌ها، برنامه‌ها، لوايح و مسائل ارجاعي به آنها از سوي رييس شورا يا هيئت رييسه در مقام کميسيون اصلي يا بعنوان کميسيون فرعي با تشکيل جلسه رسمي به بررسي كارشناسي آنها پرداخته و نهايتاً نظرات خود را در قالب مصوبه كميسيون‌ كه به تأييد اكثريت اعضاي كميسيون رسيده به رئيس شورا ارائه نمايند. رئيس شورا پس از اعلام وصول طرح موضوع را در دستور جلسه جهت دفاع از طرح توسط رئيس کميسيون منعکس خواهد نمود.

 

ماده 8-  حداكثر زمان براي بررسي طرح‌ها و لوايح در كميسيون‌ها يكماه بوده مگر در مواردي كه نياز به زماني بيشتر با نظر رياست شورا دارد.

 

ماده 9-  به غير از طرح‌ها و لوايح ارجاعي ،كميسيون‌ها مي‌توانند پيشنهادات خود را در قالب طرح بررسي و به تصويب رسانده و به هيئت رئيسه ارائه نمايند.

 

ماده10- كميسيون‌ها و کميته هاي زير مجموعه آن در صورت نياز مي‌توانند از خدمات كارشناسي و مشاوره‌اي با پرداخت حق‌الزحمه لازم استفاده نمايند.

 

ماده11- كميسيون‌ها و کميته هاي تخصصي در صورت نياز مي‌توانند بنا به موضوعات مطروحه از نمايندگان دستگاه‌ها و سازمان‌هاي ديگر براي حضور در جلسات توسط رئيس شورا بدون حق رأي دعوت به عمل آورند.

 

ماده 12- وظايف كلي و عام كميسيون‌ها به شرح زير مي‌باشد:

1- بررسي طرح‌ها، پيشنهادات، لوايح و مكاتبات واصله

2- ارائه پيشنهادات و طرح‌هاي جديد به هيئت رئيسه و اجلاس عمومي

3- ارائه راهكارهاي لازم به منظور افزايش كارآمدي و اثربخشي شوراها

4- پيشنهاد دعوت از نمايندگان دستگاه‌هاي اجرايي و متخصصين توسط رييس شورا به منظور استماع سخنان و ديدگاه‌هاي آنان در بررسي طرح‌ها و لوايح.  

5- بررسي مشكلات و نارسايي‌هاي ارجاعي از سوي شوراهاي موضوع آيين‌نامه براساس ماهيت و نوع فعاليت هر کميسيون.

 6- بررسي و انطباق مصوبات شوراهاي پايه در شوراهاي فرادست مربوطه بنابه تخصص و موضوع كار هر کميسيون

     تبصره1- وظايف جداگانه و تخصصي هرکدام از کميسيونهاي چهارگانه با توجه به چارچوب و عناوين و موضوع هر کميسيون توسط شورا تعريف و ابلاغ خواهد شد.

     تبصره2- هرکدام از کميسيونهاي شورا براي ثبت مذاکرات ، تصميمات و مصوبات و همچنين نگهداري مطلوب سوابق مکاتبات و مراسلات، دفتر صورتجلسه جداگانه خواهند داشت که در آن تمامي مذاکرات، مباحث، دستورجلسات، تصميمات و مصوبات همچنين نحوه حضور و غياب اعضاي کميسيون ثبت خواهد شد و به امضاء کليه اعضاء خواهد رسيد.

     تبصره3- براي اجراي مفاد تبصره 2 و انجام ساير امور محوله به کميسيونها و پيگيري امور مربوطه هر کميسيون يک نفر کارشناس مرتبط و خبره را بعنوان دبير کميسيون جذب خواهند نمود.

اين دستورالعمل مشتمل بر مستندات قانوني، 12 ماده و 7  تبصره در تاريخ  10/12/85   به اتفاق آراء به تصويب شوراي عالي استانها رسيد.

 

guaranteed payday loans
Before you spend time payday loans feedback from other fields.
We might think you payday loans on what cash quickly as well.