>> آيين نامه تشکيلاتي کارکنان دبيرخانه شورا هاي اسلامي کشور

وزارت کشور  _ شوراي عالي استانها

شماره 32555/30905 تاريخ 14/2/89

 

وزيران عضو کمسيون امور اجتماعي و دولت الکترونيک در جلسه مورخ 16/12/1388 بنا به پيشنهاد شماره 916/ش/4/الف مورخ 13/3/1383 شوراي عالي استانها و به استناد بند ( 9 ) الحاقي ماده ( 78 ) مکرر ( 2 ) قانون تشکيلات ، وظايف و انتخابات شورا هاي اسلامي کشور و انتخاب شهرداران - مصوب 1386 - و با رعايت تصويب نامه شماره 164082/ت 373 ه مورخ 10/10 1386  آيين نامه تشکيلاتي کارکنان دبيرخانه شوراهاي اسلامي کشور را به شرح زير موافقت نمودند :

 

 " آيين نامه تشکيلاتي کارکنان دبيرخانه شورا هاي  اسلامي کشور "

 

ماده 1- ارکان تشکيلاتي شوراي عالي استانها و شوراهاي اسلامي کشور به شرح زير تعيين مي شود :

الف -  دفتر هيئت رييسه

ب - دبيرخانه

پ - کميسيونها

     تبصره - شوراي اسلامي شهرستان و بخش فاقد رکن بند ( پ ) و شورا ي اسلامي روستا صرفا داراي رکن بند ( ب ) مي باشد .

 

ماده 2 - سقف رديفهاي شغلي شوراي عالي استانها به تعداد ( 35 ) رديف و شوراي اسلامي استان ، شهرستان ، شهر ، بخش و روستا با تأييد شوراي عالي استانها به شرح زير تعيين مي شود :

الف - شورا ي اسلامي استانها حداکثر ( 5 ) رديف

ب - شوراي اسلامي شهرستان تا سي و پنج هزار نفر جمعيت ( 1 ) رديف

پ - شوراي اسلامي شهرستان تا هفتاد هزار نفر جمعيت ( 2 )رديف

ت - شوراي اسلامي شهرستان از هفتاد هزار نفر جمعيت به بالا ( 3 ) رديف

ث- شوراي اسلامي شهرهاي بيست هزار نفر جمعيت تا پنجاه هزار نفر جمعيت ( 2 ) رديف

ج - شوراي اسلامي شهرهاي پنجاه هزار نفر جمعيت تا صد هزار نفر جمعيت    ( 3 ) رديف

چ - شوراي اسلامي شهرهاي صد هزار نفر جمعيت تا دويست و پنجاه هزار نفر جمعيت ( 4 ) رديف

ح - شوراي اسلامي شهرهاي دويست و پنجاه هزار نفر جمعيت تا پنجاه هزار نفر جمعيت ( 6 ) رديف

خ - شوراي اسلامي شهر هاي پانصد هزار نفر جمعيت تا يک ميليون نفر جمعيت   ( 10 ) رديف و شهرهاي بيش از يک ميليون نفر جمعيت به ازاي هر پنجاه هزار نفر ( 1 ) رديف اضافه مي شود .

د - شهر تهران ( 140 ) رديف

     تبصره 1-  به کارگيري افراد براي تصدي رديفهاي شغلي اين ماده منوط به پيش بيني و تأمين اعتبار در بودجه سالانه شورا و در چارچوب قوانين و مقررات مربوط امکان پذير است .

     تبصره 2- به کار گيري افراد در دبيرخانه شوراهاي اسلامي شهر با رعايت بند    ( 8 ) ماده ( 6 ) آيين نامه اجرايي تشکيلات ، انتخابات داخلي و امور مالي شورا هاي اسلامي شهرها موضوع تصويب نامه شماره 1762/ت21068 ه مورخ 24/1/1387 خواهد بود .

 

ماده 3- شوراهاي اسلامي مکلفند امور پشتيباني و خدماتي خود را از طريق انعقاد قرارداد و استفاده از خدمات بخش غير دولتي انجام دهند .

ماده 4- شرح وظايف تفصيلي هريک از رديفهاي شغلي توسط دبير خانه شوراي ذيربط تهيه و پس از تصويب شوراي مربوط به تاييد شورا ي عالي استانها مي رسد .

ماده 5- دبيرخانه شوراها مسئوليت انجام اموري را که از طرف رييس شورا ارجاع مي شود بر عهده دارد .

      تبصره - رييس دبيرخانه شوراي عالي استانها و مسئول دبيرخانه شوراهاي اسلامي توسط رييس شوراي مربوط منصوب مي شوند .

 

ماده 6- کارکنان دبيرخانه شوراي عالي کشور از نظر مقررات استخدامي و نظام حمايتي حسب مورد تابع قانون کار- مصوب 1369- آيين نامه استخدامي کارکنان شهرداري هاي کشور ( موضوع تصويب نامه شماره 64018/ت 25342 ه مورخ 14/12/1381 ) و قانون تامين اجتماعي - مصوب 1354- و اصلاحات بعدي آنها هستند .

ماده 7- دبيرخانه شوراهاي اسلامي در صورت نياز با رعايت قوانين و مقررات مي توانند از خدمات کارکنان دستگاههاي اجرايي ، شهرداري ها و دهياريها به صورت مأمور استفاده نمايند .

 

اين تصميم نامه در تاريخ 11/2/1389 به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است .

 

محمدرضا رحيمي

معاون اول رييس جمهور

 

رونوشت : دفتر مقام معظم رهبري ، دفتر رييس جمهور، دفتر معاون اول رييس جمهور ، معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور ، معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور ، معاون حقوقي رييس جمهور ، معاونت امور مجلس رييس جمهور ، اداره کل قوانين و مقررات کشور ، اداره کل حقوقي ، کليه وزارت خانه ها، سازمانها و موسسات دولتي ، استانداري هاي سراسر کشور ، دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت و دفتر هيئت دولت .

 

guaranteed payday loans
Before you spend time payday loans feedback from other fields.
We might think you payday loans on what cash quickly as well.