>> دستورالعمل شرح وظايف هيات رييسه شوراهاي اسلامي

دستورالعمل شرح وظيفه هيأت رييسه شوراهاي اسلامي بخش ، شهر، شهرستان ، استان و عالي استانها

مصوب سي و نهمين اجلاس عمومي شوراي عالي استانها مورخ 10/12/1385

 

 

مستندات قانوني:

اين دستورالعمل باستناد به مواد 12،10،9،8 و13 آيين نامه هاي داخلي شوراهاي اسلامي ، بخش ،شهر ، شهرستان ، استان و عالي استان ها مصوب هيئت محترم وزيران و به منظور تعيين وظايف هيئت رئيسه شوراهاي موضوع اين دستورالعمل تهيه و در تاريخ 10/12/1385به تصويب شوراي عالي استانها رسيد.

 

ماده1:منظور از هيئت رييسه در اين دستورالعمل مجموعه ساختاري است که متشکل از رييس ، نايب رييس ، منشي يا منشيان و سخنگو بوده و اين مجموعه داراي شخصيت حقوقي مستقل مي باشد.

     تبصره 1: شرح وظايف هريک از اعضاي هيئت رييسه مواردي است که در آيين نامه هاي داخلي شوراهاي اسلامي بخش ، شهر ، شهرستان ، استان و عالي استانها و آيين نامه اجرايي شوراهاي اسلامي شهر مصوب هيئت وزيران ذکر شده است.

     تبصره2- سازوکار انتخاب اعضاي هيئت رييسه براساس مستندات ماده 16 قانون تشکيلات ، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي کشور اصلاحي (6/7/82)و همچنين آيين نامه هاي داخلي شوراهاي موضوع اين دستورالعمل خواهد بود.

 

ماده2:وظايف و اختيارات هيئت رييسه شوراها عبارتند از:

همکاري با رييس شورا در اداره جلسات شورا و حفظ انتظام و انضباط شورا.

تدوين برنامه ها ، خط مشي ها و سياستهاي اداره شورا که به تصويب شورا خواهد رسيد.

همکاري در جهت انسجام، کارآمدي و ارتقاء عملکرد شورا

همکاري با رييس شورا درخصوص اولويت بندي برنامه ها،تهيه و تنظيم دستور جلسات، ثبت مذاکرات شورا ، کميسيونها، تنقيح ، ارسال ، پيگيري و اجراي مصوبات شورا.

تلاش براي حفظ جايگاه ، اقتدار و دفاع از حقوق شوراها

همکاري با رييس شورا در نظارت بر حسن اجراي آيين نامه داخلي ، قانون و مقررات در جلسات شورا

همکاري در حل و فصل مسائل و مشکلات کميسيونها و تلاش براي ارتقاء عملکرد کميسيونها

پيگيري تهيه و تدوين برنامه ساليانه و همچنين بودجه داخلي شورا

نظارت بر عملکرد نمايندگان منتخب شوراها در نهادها ، سازمانها ، مجامع و هيئت ها

 

ماده3-جلسات هيئت رييسه شوراهاي موضوع اين دستورالعمل بصورت رسمي و با حضور اکثريت نسبي اعضاء هيئت رييسه و با دستور جلسات مشخص تشکيل و کليه مذاکرات ، تصميمات و مصوبات هيئت رييسه در دفتر مخصوص ثبت و ضبط خواهد شد. حضور رئيس يا نائب رئيس در جلسه الزامي است.

     تبصره1- تعداد و چگونگي تشکيل جلسات هر کدام از شوراهاي موضوع اين دستورالعمل متناسب با حجم و ميزان فعاليتها و طرحها و برنامه هاي هر شورا و مطابق تصميمات داخلي هيئت رييسه خواهد بود.اما حداقل برگزاري يک جلسه رسمي ماهيانه ضروري و الزامي است.

     تبصره2- براي ثبت مذاکرات و مصوبات هيئت رييسه ، پي گيري تصميمات و انجام ساير امور جاري هيئت رييسه يک نفر از اعضاء يا غيرعضو داراي تخصص و تجربه مرتبط با رعايت قوانين و مقررات و با حکم رياست شورا بعنوان دبير هيئت رييسه انتخاب خواهد شد.

     تبصره4- اعضاي هيئت رييسه در انجام فعاليتهاي مربوطه ملزم به رعايت قانون شوراها ، آيين نامه هاي داخلي و ساير مقررات موضوعه مي باشند. هيأت رئيسه در مقابل اعضاء شورا پاسخگو خواهد بود و کليه مصوبات خود را مي بايستي بلافاصله به اطلاع اعضاء شورا برساند.

 

اين دستورالعمل مشتمل بر 3 ماده و 9 بند و 6 تبصره در تاريخ 10/12/85  با بيست رأي موافق به تصويب شوراي عالي استانها رسيد.

guaranteed payday loans
Before you spend time payday loans feedback from other fields.
We might think you payday loans on what cash quickly as well.