>> حضور در جلسات شوراهاي اسلامي روستا

دستورالعمل نحوه و ميزان حق حضور در جلسات اعضاي شوراهاي اسلامي روستا و

نحوه دريافت حقوق يا حق‌الزحمه اعضاي تمام‌وقت

 


1-  اعضاي شوراي اسلامي روستا براي شركت در جلسات رسمي شورا مي‌توانند از محل بودجه شورا حق حضور دريافت كنند.

2-   حداقل زمان هرجلسه شورا از زمان رسمي‌شدن جلسه يك ساعت مي‌باشد.

3-  حق حضور هريك از اعضاء براي هرجلسه ساعت حضور در جلسه معادل يك شصتم حقوق و مزاياي بخشدار ذيربط مي‌باشد.

4-   حداكثر ساعات جلسات رسمي شورا كه حق حضور به آن تعلق مي‌گيرد در هر ماه 15 ساعت خواهد بود.

5-  عضو يا اعضايي كه از كاركنان مؤسسات و دستگاه‌هاي دولتي يا مؤسسات عمومي غيردولتي بوده و بدليل نياز به صورت مأمور به خدمت تمام‌وقت در شورا انجام وظيفه مي‌كنند نمي‌توانند حق حضور دريافت كنند. اين افراد چنانچه با تصويب شورا اضافه بر ساعات موظف (176 ساعت در ماه) در شورا انجام وظيفه كنند فقط مشمول دريافت اضافه‌كار (همانند كاركنان دولت يا موسسات غيردولتي) خواهند شد.

6-  چنانچه به خدمت تمام‌وقت عضو يا اعضايي از شورا كه از كاركنان موسسات و دستگاه‌هاي دولتي و يا مؤسسات عمومي غيردولتي نيستند، نياز مبرم باشد شورا مي‌تواند پس از تصويب، طي قراردادي كه در آن مدت قرارداد، خدمت تمام‌وقت (176 ساعت در ماه) در شورا انجام وظيفه كند فقط مشمول دريافت اضافه كار (متناسب با اضافه كار كاركنان دولت يا مؤسسات عمومي غيردولتي) خواهند شد.

همچنين شورا مي‌تواند در صورت نياز و تصويب، طي قراردادي از خدمات نيمه‌وقت، حداكثر نيمي از حق حضور (حداكثر 5/7ساعت) را دريافت كنند.

عضو يا اعضايي كه از كاركنان مؤسسات و دستگاه‌هاي دولتي يا مؤسسات عمومي غيردولتي بوده و به دليل نياز، به صورت نيمه‌وقت به شورا مأمور خدمت شده‌اند فقط نيمي از حق حضور در جلسات رسمي شورا (حداكثر 5/7 ساعت) را مي‌توانند دريافت كنند.

7-  عضو يا اعضايي كه از كاركنان مؤسسات و دستگاه‌هاي دولتي يا مؤسسات عمومي غيردولتي بوده و به دليل نياز،‌ به صورت پاره‌وقت (يك روز يا دو روز در هفته) به شورا مأمور خدمت شده‌اند، مي‌توانند حداكثر 5/12 ساعت حق حضور در ماه (كساني كه يك روز در هفته مأمور شد‌ه‌اند) يا حداكثر 10 ساعت حق حضور در ماه (كساني كه دو روز در هفته مأمور شده‌اند) دريافت كنند.

8-  اعضاي شورا مشمول دريافت هيچگونه حق حضور يا حق‌الزحمه يا پاداش به جز آنچه در اين دستورالعمل آمده است نمي‌باشند.

9-  شوراهايي كه يك يا چند عضو آنها از كاركنان مؤسسات و دستگاه‌هاي دولتي يا مؤسسات عمومي غيردولتي است، بايد حتي‌الامكان جلسات شورا را در خارج از وقت اداري تشكيل دهند و چنانچه برحسب ضرورت، نياز به تشكيل برخي جلسات در وقت اداري عمومي كه مستلزم خروج عضو از شورا از محل كار اداري باشد، رييس شورا بايد قبلاً با اعلام روز و ساعت جلسه به رئيس مؤسسه يا دستگاه ذيربط درخواست مأموريت كارمند عضو شورا را براي ساعت يا ساعات معين (كه نبايد از 16 ساعت در ماه تجاوز نمايد) بنمايد.

 

guaranteed payday loans
Before you spend time payday loans feedback from other fields.
We might think you payday loans on what cash quickly as well.