>> دستورالعمل نحوه ماموريت

دستورالعمل نحوه ماموريت تمام وقت و پاره وقت آن دسته از کارکنان دولت يا موسسات عمومي غير دولتي که به عضويت شوراهاي اسلامي شهر،شهرک ،بخش و روستا درآمده اند

 

1.      آن دسته از کارکنان دولت يا موسسات عمومي غير دولتي که به عضويت شوراهاي اسلامي انتخاب مي شوند و به وجود تمام وقت يا پاره وقت آنان نياز مي باشد مي توانند به عنوان مامور به خدمت در شورا انجام وظيفه نمايند .

     تبصره- ماموريت کارکنان اين بند حسب مورد از طرف شورا به استاندار ارائه خواهد گرديد تا نسبت به درخواست ماموريت وي از دستگاه محل خدمت مستخدم اقدام گردد .

 

2.      دستگاه هاي اجرايي موظفند پس از وصول تقاضاي ماموريت تمام وقت يا پاره وقت کارمند از ناحيه استاندار نسبت به صدور حکم ماموريت اقدام نمايند .

 

3.      مدت مامورت تمام وقت اين قبيل کارکنان جزو سوابق خدمت مربوط آنان تلقي و حقوق مزاياي آنان برابر آخرين حکم استخدامي يا برابر آنچه که شورا در بودجه مصوب خويش مقرر مي دارد ، از محل اعتبارات شورا پرداخت خواهد گرديد .

     تبصره- ساعات موظف کارکنان موضوع اين بند در شورا به ميزان ساعات کار هفتگي کارمندان و کارگران موضوع لايحه قانوني يکسان نبودن ساعات کار کارمندان و کارگران در سراسرکشور مصوب 23/4/1359 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران خواهد بود .

 

4.      ماموريت پاره وقت،حداقل يک روز و حداکثر دو روز در هفته و ماموريت نيمه وقت 3 روز در هفته مي باشد و حقوق و مزاياي اين قبيل کارکنان برابر آخرين حکم استخدامي پرداخت خواهد گرديد .

 

     تبصره1- شورا موظف است گواهي انجام کار اعضا مامور به خدمت را به صورت ماهانه به دستگاه متبوع مستخدم ارسال نمايد .

     تبصره 2- چنانچه به خدمات عضو بيش از 3 روز در هفته نياز باشد ، شورا بايد درخواست مامور به خدمت شدن تمام وقت وي را بنمايد .

 

5.      شورا مي تواند در مواقع ضروري و در صورت نياز به خدمات عضو به غير از موارد فوق الذکر از دستگاه اجرايي متبوع وي در خواست ماموريت اداري  عضو را که حداکثر از 16 ساعت در ماه تجاوز نخواهد نمود بنمايد.دستگاه هاي اجرايي موظفند همکاري لازم را در اين موارد معمول نمايند .

 

guaranteed payday loans
Before you spend time payday loans feedback from other fields.
We might think you payday loans on what cash quickly as well.