انتخاب نمایندگان شورای اسلامی استان آذربایجان غربی در شورای عالی استانها
1396/09/19

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی استان آذربایجان غربی ، دومین جلسه شورای استان با هدف تعیین نمايندگان شوراي عالي استانها  ، نماينده اين شورا در هيأت حل اختلاف و رسيدگي به شكايات استان و سخنگوی شورای اسلامی استان روز شنبه مورخ 1396/09/18 در محل شورای اسلامی استان برگزار و نتایج ذیل حاصل گردید :
1-    براساس تبصره (1) ذيل ماده 14 (اصلاحي 1382/07/06) قانون شوراها ، نمايندگان شوراي عالي استانها به ترتيب ذيل :
الف – آقای حمید پاکی دله زی با 9 رأي
ب - آقای مصطفی احمدزاده  با 9 رأي
ج - آقای سعید دیلمقانی با 9 رأي ، تا پايان دورة پنجم شوراها انتخاب گرديدند .
2-    بر اساس بند 2 ماده 79 اصلاحي 1382/07/06 و 1386/08/27 قانون شوراها ، آقای یحیی باقرزاده با 9 رأي  ، به عنوان نماينده اين شورا در هيأت حل اختلاف و رسيدگي به شكايات استان ، تا پايان دوره پنجم  شوراها انتخاب گرديد.
3-    بر اساس ماده 8 آئین نامه داخلی شورای اسلامی استان ، آقای اسکندر محمد نژاد با 11 رأی بعنوان سخنگوی شورای اسلامی استان بمدت یکسال انتخاب گردیدند .