آشنایی با اعضا

آقاي رسول اصغرزاده

نماينده شهرستان اروميه

آقاي مطلب محمدامين زاده بلدي

نماينده شهرستان اشنویه

آقاي فاروق کتانی

نماينده شهرستان بوکان

آقاي محسن اسكندري

نماينده شهرستان پلدشت

آقاي محمد ابراهيمي

نماينده شهرستان پیرانشهر

آقاي مهدی انصاری

نماينده شهرستان تكاب

آقاي محمد ملکی

نماينده شهرستان چالدران

آقاي اسكندر محمدنژاد

نماينده شهرستان قره ضياءالدين

آقاي هادی نقیبی

نماينده شهرستان خوي

آقاي داوود نباتی

نماينده شهرستان سردشت

آقاي احد ايمان زاده

نماينده شهرستان سلماس

آقاي محسن ياري

نماينده شهرستان شاهین دژ

آقاي علیزاده

نماينده شهرستان شوط

آقاي احمد ولی زاده

نماينده شهرستان ماکو

آقاي كامران یزدان فر

نماينده شهرستان مهاباد

خانم معصومه خلیل زاده

نماينده شهرستان مياندوآب

آقاي ايرج سليمان زاده

نماينده شهرستان نقده