آشنایی با اعضا

آقاي حسین بخشایشی

نماينده شهرستان اروميه

آقاي رسول شمسی

نماينده شهرستان اشنویه

آقاي احمد صالحی

نماينده شهرستان بوکان

آقاي یحیی باقرزاده

نماينده شهرستان پلدشت

آقاي سید محمد سینا

نماينده شهرستان پیرانشهر

آقاي نادر بحری

نماينده شهرستان تكاب

آقاي قربان علی زاده

نماينده شهرستان چالدران

آقاي اسكندر محمدنژاد

نماينده شهرستان قره ضياءالدين

آقاي هادی نقیبی

نماينده شهرستان خوي

آقاي رحمت اله شمسی

نماينده شهرستان سردشت

آقاي حمید پاکی دله زی

نماينده شهرستان سلماس

آقاي رضا بشارتی

نماينده شهرستان شاهین دژ

آقاي حمداله میرزاپور

نماينده شهرستان شوط

آقاي واحد داداش زاده

نماينده شهرستان ماکو

آقاي رحمت عبدالهی

نماينده شهرستان مهاباد

آقای بهارعلی محمدی

نماينده شهرستان مياندوآب

آقاي سعید دیلمقانی

نماينده شهرستان نقده