اساسنامه انجمنهاي شوراياري
مقدمه

فصل اول - كليات

فصل دوم - شرايط عضويت و نحوه انتخاب اعضاي انجمن يا ساختار شوراياري

فصل سوم: اركان انجمنهاي شوراياري

فصل چهارم: انحلال شوراياري‌ها

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

مقدمه

با تشكيل شوراهاي اسلامي شهر و روستا, براساس اصول ششم, هفتم, يكصدم, يكصد و يكم، يكصد و سوم، يكصد و پنجم و ششم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، گسترش فكر و عمل شورايي به ضرورتي تاريخي و اجتناب ناپذير تبديل شده است. به استناد ماده هفتاد و يك قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخابات شهرداران مصوب 1/3/1375 و با عنايت به حجم عظيم و گسترده مسائل و مشكلات مختلف شهري در ابعاد كمي و كيفي خصوصاً در كلان شهر تهران، رفع اين مشكلات و بهبود شرايط مستلزم تمركززدايي و بهره‌گيري از نظرات و ديدگاههاي آحاد مردم و مشاركت واقعي, پايدار, دائمي و نهادينه, تشكيل انجمن‌ها و سازمانها و نهادهاي مدني داوطلبانه و مردمي است. در راستاي تحقق اهداف فوق و خصوصاً اجراي بندهاي ششم و هفتم ماده 71 قانون فوق‌الذكر, شوراي اسلامي شهر تهران به موجب اين طرح اقدام به تاسيس انجمنهاي شوراياري در محلات تهران مي‌كند.


فصل اول - كليات

ماده 1- در جهت تحقق و اجراي قانون شوراها و تقويت مشاركت هر چه بيشتر شهروندان تهراني در ساماندهي امور مختلف شهري و جلب همكاري واقعي آنان در ارتقاء كيفيت زندگي شهروندان انجمنهاي شوراياري شهر تهران وابسته به شوراي شهر تهران تشكيل مي‌شود.
تبصره 1: در اين اساسنامه انجمن شوراياري شهر تهران به اختصار انجمن شوراياري خوانده مي‌شود.
ماده 2- انجمن شوراياري، انجمني غيردولتي، غيرمتمركز، غيرسياسي، داوطلبانه و مشاركتي و از جهت اقتصادي خودگردان مي‌باشد.

ماده 3- انجمن شوراياري در مقياس محله سطح شهر تهران فعاليت خواهد نمود.

تبصره 1: هر فرد فقط مي‌تواند عضو يك انجمن شوراياري باشد.

تبصره 2: نحوه برگزاري انتخابات در ميان داوطلبين تابع آئين نامه‌اي خواهد بود كه متعاقباً توسط ستاد شوراياري شوراي اسلامي شهر تهران تهيه و به تصويب خواهد رسيد.

تبصره 3:سن راي دهندگان به اعضاي انجمن‌هاي شوراياري 15 سال به بالا مي‌باشد.

ماده 4- انجمن شوراياري, انجمني خودگردان و از اين رو مي‌بايد از هر حيث توسط خود اهالي اداره شود. لاكن تا زمان كسب خودكفايي از مساعدتهاي شوراي شهر تهران برخوردار خواهد بود.

تبصره 1: عضويت افراد در انجمن شوراياري افتخاري و داوطلبانه است.

 


فصل دوم - شرايط عضويت و نحوه انتخاب اعضاي انجمن يا ساختار شوراياري

ماده 5 - شرايط داوطلبان عضويت در انجمن شوراياری :

    داشتن حداقل 25 سال سن
    داشتن حداقل سواد خواندن و نوشتن
    نداشتن سوء سابقه کيفری
    سکونت در محله مورد نظر به مدت حداقل شش ماه

ماده 6 - تعداد اعضای اصلی و علی البدل انجمن شوراياری محله شامل 7 نفر عضو اصلی و 3 نفر علی البدل می باشد

    تبصره 1: اعضاي انجمن شوراياري در اولين جلسه از بين خود يك دبير انتخاب خواهند كرد كه مسئوليت سخنگويي و ارتباط با ساير انجمن‌ها و مكاتبات انجمن را برعهده خواهند داشت, نحوه ارتباط انجمن شوراياري طبق آئين‌نامه‌اي است كه توسط ستاد هماهنگي انجمن‌هاي شوراياري شوراي اسلامي شهر تهران تهيه و به تصويب خواهد رسيد.
    تبصره 2: اعضاي علي‌البدل انجمن شوراياري در كليه جلسات انجمن شركت نموده و در صورت غيبت اعضاي اصلي در هر جلسه از حق راي برخوردار خواهند بود.
    تبصره 3: هرگاه عضو يا اعضاء به هر دليل از عضويت انجمن خارج شوند اعضاي علي‌البدل به ترتيب آراء دعوت خواهند شد.

ماده 7- اعضاي اصلي و علي‌البدل انجمن شوراياري براي مدت دو سال انتخاب مي‌شوند.


فصل سوم: اركان انجمنهاي شوراياري

ماده 8- اركان انجمن عبارتند از: انجمن شوراياري – گروههاي كاري

ماده 9- ستاد هماهنگي شوراياري مركب از پنج نفر از اعضاي شوراي اسلامي شهر شامل:

    الف: دو نفر از اعضاي كميسيون فرهنگي و اجتماعي به انتخاب و معرفي اين كميسيون
    ب: سه نفر از اعضاي شوراي اسلامي شهر تهران مي‌باشد كه با تصويب شورا منصوب خواهند شد.
    جلسات ستاد با حضور 3 نفر از اعضاء رسميت داشته و تصميمات آن با اكثريت آراء قانوني است.
    اعضاي ستاد موظفند در اولين جلسه از ميان خود يك نفر رئيس، يك نفر نايب رئيس و يك نفر بعنوان منشي (مخبر) انتخاب نمايند.
    رئيس ستاد هماهنگي مي‌بايد الزاماً از ميان اعضاي كميسيون فرهنگي و اجتماعي عضو اين ستاد انتخاب شود.

ماده 10- وظايف ستاد هماهنگي
    - برنامه‌ريزي, سياستگذاري و نظارت بر شوراياري‌ها
    - ارائه گزارش فعاليت شوراياري‌ها به شوراي شهر
    - هماهنگي‌هاي بين شوراياري‌ها
    - ابلاغ تصميمات شوراي شهر به شوراياري‌ها
    - پيگيري و اجراي برنامه‌ها و خط مشي‌هاي ابلاغ شده از شوراي شهر
    - انتقال پيشنهادات و نظرات و طرحهاي شوراياري‌ها به شوراي شهر
    - بازرسي در صورت درخواست شوراي شهر و تشكيل كميته انضباطي
    - تشكيل ستاد اجرائي, تعيين و ابلاغ شرح وظايف آن، تعيين اعضاء و دبير آن ستاد و تعيين نحوه تعامل با شوراياري‌ها
        تبصره: اعضاء و دبير ستاد اجرايي به پيشنهاد رئيس ستاد هماهنگي و تصويب اين ستاد منصوب خواهد شد.


وظايف ستاد اجرايي:
    1- پيگيري و اجراي برنامه‌هاي ابلاغ شده از سوي ستاد هماهنگي
    2- ايجاد تعامل بين شوراياري‌ها و دستگاههاي اجرايي در جهت رفع مشكلات شوراياري‌ها
    3- پيگيري امور جاري و مالي شوراياري‌هاي محله‌ها
    4- ارائه گزارش به ستاد هماهنگي
    5- انجام امور مربوط به انتخابات شوراياري‌ها مطابق تصميمات و ابلاغ ستاد هماهنگي
ماده 11- وظايف شوراياري‌هاي محلات:

    1- شناسايي مشكلات, ارائه طرح و پيشنهاد و تلاش در جهت ايجاد محيطي سالم از نظر زيست محيطي با اهداف مبارزه با آلودگي‌هاي خاك, آب, آلودگي‌هاي صوتي و صرفه‌جويي انرژي در اماكن

    2- شناسايي مشكلات و ارائه طرح و پيشنهاد براي بهبود وضعيت سفرهاي درون شهري با هدف بهينه‌سازي حمل و نقل

    3 - تهيه طرح و پيشنهاد در زمينه ايجاد نشانه‌ها و يادمانهاي شهري و پيشنهاد نامگذاري معابر, ميادين, خيابانها و كوچه‌ها

    4 - ارائه طرح و پيشنهاد در جهت فراهم آوردن امكانات, گذران اوقات فراغت جوانان و نوجوانان و گسترش مراكز تفريحي, ورزشي و هنري با هماهنگي ستاد اجرايي

    5 - همكاري با شوراي اسلامي شهر تهران براي برقراري آرامش و امنيت شهري و مبارزه با آسيب‌هاي اجتماعي و زمينه‌هاي جرم‌خيز

    6 - همكاري با شوراي اسلامي شهر براي معرفي و آموزش حقوق و وظايف شهروندي و مشاركتهاي مردمي و آگاه‌سازي همگاني

    7 - ارائه طرح و پيشنهاد براي خودگرداني اماكن عمومي, تمهيد و تدارك زيباسازي و بهينه سازي فضاي زيست شهري

    8 - همكاري در ايجاد و گسترش فضاي سبز و اداره خودگردان بوستانهاي شهري

    9 - همكاري با شوراي اسلامي شهر تهران در جهت توسعه موسسات عام المنفعه و فعاليتهاي داوطلبانه

    10- بررسي و شناخت كمبودها, نيازها و نارسائيهاي اجتماعي، فرهنگي، آموزشي، بهداشتي، اقتصادي، رفاهي و عمراني محله

    11 - تهيه طرح و پيشنهاد در زمينه‌هاي مختلف زندگي شهري

    12 - همكاري با شوراي اسلامي شهر تهران در جهت تاسيس انواع انجمنهاي داوطلبانه در زمينه‌هاي امدادي، اجتماعي ارشادي و تشكيل تعاوني‌هاي توليد، توزيع و مصرف ارزاق عمومي

    13 - همكاري با شوراي اسلامي شهر تهران در جهت كنترل قيمتها و نرخ كرايه درون شهري

    14 - ارائه طرحها و پيشنهادات جهت آموزش برنامه‌هاي دفاع غيرنظامي به شهروندان و همكاري با شورا جهت مقابله و پيشگيري از حوادث غيرمترقبه

    15 - همكاري در جهت اداره فضاهاي عمومي از قبيل دارالتحفيظ، فضاهاي ورزشي، نگارخانه‌ها و... با هماهنگي ستاد اجرايي شوراياري

    16 - همكاري و همياري در اداره اماكن مذهبي و فرهنگي بنا به درخواست دستگاههاي ذيربط

    17 - مشاركت در برگزاري انتخابات مجلس، رياست جمهوري، خبرگان از طريق همكاري با مسئولين و در صورت درخواست مراجع قانوني ذيربط

    18- همكاري در جهت ساماندهي حمل و نقل شهري

    تبصره 1: كليه وظايف مربوطه فوق‌الذكر اعم از ارائه طرحها و همكاريهايي كه نياز به تعامل با دستگاههاي اجرايي دارد از طريق هماهنگي با ستاد اجرايي شوراياري انجام خواهد شد.
    تبصره 2: ماهيت وظايف شوراياري صرفاً جنبه شناسايي، نظارتي، مشورتي و همكاري دارد.

ماده 12- شوراياري محلات به منظور حسن انجام وظايف و امور محوله اقدام به تشكيل گروههاي كاري داوطلبانه با حضور متخصصين خواهند نمود.

ماده 13- آئين نامه‌هاي اجرايي، انضباطي و انتخابات، طرح تفضيلي و ساختار سازماني شوراياري‌ها و اصلاحات آن توسط ستاد هماهنگي تهيه و پس از تصويب اين ستاد لازم‌الاجرا است.


فصل چهارم: انحلال شوراياري‌ها

ماده 14- شوراياري‌ها در صورت تخلف از حيطه وظايف به تشخيص و پيشنهاد كميته انضباطي و تصويب ستاد هماهنگي شوراياري منحل مي‌شوند.

توضيحاتي در خصوص ساير تصميمات ستاد تاكنون:
    1- آئين نامه مربوط به اجراي انتخابات، شرايط و نحوه عضويت و همچنين ساير تغييرات اساسنامه جداگانه متعاقباً توسط ستاد هماهنگي، تهيه و ابلاغ خواهد شد.
    2- براساس مصوبه ستاد هماهنگي، شهرداري تهران ملزم به تهيه مكانهاي فعاليت شوراياري‌ها در نواحي شهرداري است.
    3- هزينه‌هاي جاري شوراياري‌ها طبق نظر كارشناسي ستاد اجرايي شوراياري تعيين و پرداخت خواهد شد.
    4- شوراياري‌هاي فعلي همچنان فعاليت خود را به مدت يكسال ديگر ادامه خواهند داد و ستاد اجرايي امور مربوط به آنها را ساماندهي خواهد نمود.
    5- جلسات ستاد هماهنگي با شوراياري‌هاي محلات از اين به بعد بطور منظم و مستمر برگزار خواهد شد.
    6- اعضاي ستاد هماهنگي و ستاد اجرايي شوراياري انتخاب گرديده‌اند.