هيأت رئيسه
سمت: رئیس شورا آقای حسین بخشایشی
سمت: نائب رئیس شورا آقای بهارعلی محمدی
سمت: منشی اول شورا آقای رسول شمس
سمت: منشی دوم شورا آقای حمداله میرزاپور
سمت: سخنگوی شورا آقای اسکندر محمدنژاد