هيأت رئيسه
سمت: رئیس شورا آقای رضا بشارتی
سمت: نائب رئیس شورا آقای رحمت اله شمسی
سمت: منشی اول شورا آقای حمداله میرزاپور
سمت: منشی دوم شورا آقای واحد داداش زاده